A hit ereje 2019-11-05 - "múmia"
Ábrahám és Izsák drámai története:
*******************************************
"És lőn ezeknek utána, az Isten megkísérté Ábrahámot, és monda néki: Ábrahám! S az felele: Ímhol vagyok. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!
Felkele azért Ábrahám jó reggel, és megnyergelé az ő szamarát, és maga mellé vevé két szolgáját, és az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Akkor felkele és elindula a helyre, melyet néki az Isten mondott vala.
Harmadnapon felemelé az ő szemeit Ábrahám, és látá a helyet messziről.
És monda Ábrahám az ő szolgáinak: Maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok.
Vevé azért Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, és feltevé az ő fiára Izsákra, ő maga pedig kezébe vevé a tüzet, és a kést, és mennek vala ketten együtt.

És szóla Izsák Ábrahámhoz az ő atyjához, és monda: Atyám! Az pedig monda: Ímhol vagyok, fiam. És monda Izsák: Ímhol van a tűz és a fa; de hol van az égő áldozatra való bárány?
És monda Ábrahám: Az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam; és mennek vala ketten együtt.
Hogy pedig eljutának arra a helyre, melyet Isten néki mondott vala, megépíté ott Ábrahám az oltárt, és reá raká a fát, és megkötözé Izsákot az ő fiát, és feltevé az oltárra, a fa-rakás tetejére.
És kinyújtá Ábrahám az ő kezét és vevé a kést, hogy levágja az ő fiát.
Akkor kiálta néki az Úrnak Angyala az égből, és monda: Ábrahám! Ábrahám! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.
Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Odament Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőáldozatul a fia helyett.”
/1Mózes 22:1-13/

(*Lehet, hogy e történet előrevetítette Krisztus megváltó kereszthalálát, amely a már beteljesült áldozat allegóriája?)
A bibliai történetek egyik legdrámaibb jelenete bontakozik ki előttünk, amely a hit erejének bizonyságtételében teljesedik ki. Megrázó Ábrahám lelki vívódása, akinek egyszülött fiát kell feláldoznia, mintegy megpecsételve tettével Isten iránti hűségét. Egy fennkölt eszme érdekében hány apa lenne hajlandó egy ilyen monumentális áldozathozatalra? Térdre borulunk Ábrahám magasztos cselekedete előtt, ám az emberiség mégis elsiklik a történet valós tartalma és lényege mellett: Eme rettenetes ítélethozatalnál Izsák szempontját ki vette figyelembe? A történet dramaturgiája épp egy 11 esztendős gyermek megtépázott lelkében csúcsosodik ki; Vajon ki akarna magának egy ilyen APÁT?
*******************************************************************************************************
     "múmia"